penjolls/colgantes/necklace fireopal silver

355,00

Available on backorder

Description

Penjoll Opal de Foc

Aquest Penjoll el configura un Opal de Foc envoltat per un cercle de Plata. Aquests Òpals procedeixen de Mèxic, i són pedres totalment úniques per la forma com s’han format i obtingut.

L’òpal es forma secundàriament com a resultat de la solidificació de gel d’àcid silícic per deshidratació. A partir de l’àcid silícic en formes de gotetes de gel es formen microesferes de diòxids de silici. (20% d’aigua i gas). El joc de colors de l’òpal es deu al fenomen de refracció de la llum en les microesferes de cristobalita. L’òpal de foc deu el seu color al contingut de ferro. La gamma de colors van de groc a ataronjat a marró i vermell. Les millors pedres mostren normalment una viva combinació vermell-taronja cremat.

Es diu que l’Òpal de foc aporta dinamisme, iniciativa, noves idees i desperta el foc interior. Ajuda a treballar molt en poc temps i a entusiasmar ràpidament als altres.  L’òpal de foc et dóna vida, et fa obert i amant del risc, et desperta, estimula i t’aporta energia. Dona alegria, entusiasme i gaudi de la sexualitat, i aporta rapidesa de comprensió. Amb l’òpal de foc es determina emocionalment el pensament i es reanimen els desafiaments. També potencia el poder personal, desperta el foc intern i protegeix de perills. És un símbol d’esperança, excel·lent per als negocis.

Colgante Ópalo de Fuego

Este Colgante lo configura un Ópalo de Fuego rodeado por un círculo de Plata. Estos Ópalos proceden de México, y son piedras totalmente únicas por la forma como se han formado y obtenido.

El ópalo se forma secundariamente como resultado de la solidificación de gel de ácido silícico por deshidratación. A partir del ácido silícico en formas de gotitas de hielo se forman microesferas de dióxidos de silicio. (20% de agua y gas). El juego de colores del ópalo se debe a el fenómeno de refracción de la luz en las microesferas de cristobalita. El ópalo de fuego debe su color a su contenido de hierro. La gama de colores van de amarillo a anaranjado a marrón y rojo. Las mejores piedras muestran normalmente una combinación viva rojo-naranja quemado.

Se dice que el Ópalo de fuego aporta dinamismo, iniciativa, nuevas ideas y despierta el fuego interior. Ayuda a trabajar mucho en poco tiempo y a entusiasmar rápidamente a los demás. El ópalo de fuego te da vida, te hace abierto y amante del riesgo, te despierta, estimula y te aporta energía. Da alegría, entusiasmo y disfrute de la sexualidad, y aporta rapidez de comprensión. Con el ópalo de fuego se determina emocionalmente el pensamiento y se reaniman los desafíos. También potencia el poder personal, despierta el fuego interno y protege de peligros. Es un símbolo de esperanza, excelente para los negocios.

Fire Opal Necklac

This Pendant is configured by a Fire Opal surrounded by a Silver circle. These opals come from Mexico, and they are totally unique stones due to the way they have been formed and obtained.

Opal is formed secondarily as a result of silica gel solidification by dehydration. Silicon dioxide microspheres are formed from silicic acid in the form of ice droplets. (20% water and gas). The play of colors of the opal is due to the phenomenon of refraction of light in the cristobalite microspheres. Fire opal owes its color to its iron content. The colors range from yellow to orange to brown and red. The best stones usually show a vivid burnt red-orange combination.

The Fire Opal is said to bring dynamism, initiative, new ideas and awakens the inner fire. It helps you get a lot of work in a short time and quickly get others excited. Fire opal gives you life, makes you open and risk-loving, awakens, stimulates and energizes you. It gives joy, enthusiasm and enjoyment of sexuality, and brings speed of understanding. With the fire opal thought is emotionally determined and challenges are revived. It also enhances personal power, awakens the inner fire and protects from danger. It is a symbol of hope, excellent for business.

 

Disseny i fabricació  / Diseño y fabricación / Design and manufacturing:  Joan Rovira.

Mides (mm)  / Medidas (mm) / Size (mm):  Ø31mm  / Ø31mm  / Ø31mm  

Materials / Materiales / Materials:  Opal de foc i plata / Ópalo de fuego y  plata / Fire Opal  and silver